ETHIEK EN TRANSPARANTIE

Onze interacties met alle belanghebbenden moeten transparant zijn en de hoge normen weerspiegelen die we hanteren.
In toepassing van de bepalingen betreffende de transparantie van de banden tussen de industrie en de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, publiceert Delbert Pharma de gegevens betreffende alle vormen van belangenvermenging waarbij de bij wet opgesomde categorieën van personen betrokken zijn, alsook de informatie betreffende de overeenkomsten die met deze zelfde personen werden gesloten.
Ga om alle gegevens sinds 2012 te bekijken naar: www.transparence.sante.gouv.fr

MILIEU

Door te kiezen voor milieubewuste productie- en logistieke partners steunt Delbert Pharma actief initiatieven voor sociale en milieuverantwoordelijkheid (SER).

In Frankrijk is Delbert Pharma lid van de vereniging Cyclamed, die ongebruikte, vervallen of ongebruikte geneesmiddelen die door patiënten bij apotheken worden ingeleverd, inzamelt en recycleert. Door haar acties beveiligt Cyclamed de afvalketen voor ongebruikte medicijnen en helpt ze het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

Delbert Pharma heeft er ook voor gekozen om zich aan te sluiten bij de Adelphe-community om de selectieve inzameling van hun verpakkingen te financieren, om acties te ontwikkelen om meer verantwoorde verpakkingen te ontwerpen en om consumenten/burgers bewust te maken van de noodzaak om hun verpakkingen dagelijks te sorteren.

KWALITEIT

Het is onze missie om geneesmiddelen te leveren die voldoen aan de behoeften van patiënten en zorgverleners, om de gezondheid en levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

Onze geneesmiddelen worden ontwikkeld en geproduceerd volgens de hoogste normen. Elke dag verstrekken de medewerkers van  Delbert Pharma relevante informatie aan professionals in de gezondheidszorg over het juiste gebruik van onze geneesmiddelen, met het oog op een optimale patiëntenzorg.

Onze hoge standaarden zijn gebaseerd op twee principes:

  • Wetgevings- en regelgevingsaspecten: de wet ter versterking van de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, de Volksgezondheidscode, goede productiepraktijken, goede distributiepraktijken en richtlijnen voor geneesmiddelenbewaking.
  • Waarden en regels eigen aan Delbert Pharma: dit zijn werk- en omgangsprincipes die door alle medewerkers en partners van Delbert Pharma worden toegepast met het oog op ethiek, transparantie en professioneel gedrag.

Onze verplichtingen op het gebied van kwaliteit zijn :

  • de regels van ethiek en transparantie nauwgezet naleven.
  • onze werknemers regelmatig op de hoogte houden door de kwaliteit van onze communicatie te waarborgen.
  • de individuele en collectieve vaardigheden van onze werknemers ontwikkelen door middel van een initieel, doorlopend en gepast opleidingsbeleid.
  • duidelijke procedures bieden die voldoen aan de voorschriften, zodat werknemers ze kunnen toepassen.
  • voortdurend onze procedures en processen verbeteren door onze medewerkers erbij te betrekken om de kwaliteit van onze activiteiten te optimaliseren.
  • de processen van onze serviceproviders evalueren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze kwaliteitseisen.
  • non-conformiteiten te identificeren, zodat er snel corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
  • managementbeoordelingen organiseren om onze kwaliteitsbeloften te controleren, onze richting te bepalen en de middelen aan te passen die moeten worden ingezet om deze te bereiken.

We verbinden ons ertoe om elke intrekking van ons certificaat en/of onze exploitatievergunning door het ANSM bekend te maken. [Autorisation d’ouverture].

GENEESMIDDELENBEWAKING

Om een ongewenst voorval te melden dat zich voordeed tijdens het gebruik van een van onze producten:

Neem contact met ons op

U kunt ook elke bijwerking waarvan vermoed wordt dat deze verband houdt met een geneesmiddel direct melden op het meldingsportaal van het ministerie van Volksgezondheid.