Inleiding

De Laboratoires DELBERT hechten een groot belang aan uw privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens. Om die reden verbinden ze zich ertoe om in overeenstemming met de wet- en regelgeving bescherming te bieden aan alle personen met wie ze relaties onderhouden.

Deze bescherming is van toepassing op alle patiënten, gezondheidsprofessionals, zakelijke partners, websitegebruikers, werknemers, kandidaten …

Dit privacybeleid beschrijft alle maatregelen die de Laboratoires DELBERT hebben genomen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1).

Toepassing van het privacybeleid

Dit beleid is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten die door de Laboratoires DELBERT worden uitgevoerd met betrekking tot personen met wie zij in het kader van haar activiteiten betrekkingen onderhoudt.

Verzameling en verwerking van de gegevens

Wanneer u onze Website gebruikt, kan u worden gevraagd om ons verschillende soorten informatie te verstrekken, waaronder :

– Informatie waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd: uw achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres en andere identificerende gegevens;

– Informatie waarmee u indirect kunt worden geïdentificeerd: telefoonnummer…

Wij verzamelen deze informatie:

– Rechtstreeks van U wanneer U ons deze communiceert ;

– Automatisch waneer U deze website gebruikt;

Doeleinden van de verzamelde informatie door de Laboratoires DELBERT

De Laboratoires DELBERT kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden verzamelen :

– Om onze activiteiten te optimaliseren door te reageren op verzoeken en om onze producten op de markt te brengen.

– Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op farmaceutische bedrijven zoals Laboratoires DELBERT.

– Hulp te bieden aan iedereen die contact met ons opneemt,

– Om ons in staat te stellen U zo goed mogelijk bij te staan, met name door te reageren op uw verschillende verzoeken en vragen en door administratieve informatie te verstrekken,

– Reageren op verzoeken van administratieve of gerechtelijke autoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; reageren op een gerechtelijk verzoek, bevel of andere beslissing van een gerechtelijke of administratieve autoriteit.

– Bescherming van onze rechten en belangen, de gezondheid en de veiligheid

De basis van de gegevensverwerking door de Laboratoires DELBERT

De Laboratoires DELBERT verwerken alle persoonsgegevens op een wettelijke manier op basis van een van de volgende rechtsgronden:

– De voorafgaande toestemming die voortvloeit uit een duidelijk gegeven akkoord.

– Het bestaan van een contractuele relatie.

– Wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten van de Laboratoires DELBERT.

– Het nastreven van een gerechtvaardigd belang zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De Laboratoires DELBERT kunnen, indien nodig, de verwerking van persoonsgegevens baseren op een andere wettelijke grondslag, op voorwaarde dat deze wordt toegestaan door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG).

De verzameling van gegevens door de Laboratoires DELBERT

De Laboratoires DELBERT kunnen persoonlijke gegevens verzamelen vanuit:

– Gegevens die u ons via verschillende kanalen toestuurt,

– Openbaar gemaakte gegevens, inclusief door u gepubliceerde gegevens,

– Gegevens die rechtmatig door derden aan ons zijn doorgegeven,

We benadrukken dat onze website niet bedoeld is voor kinderen jonger dan 13 jaar. Daarom zullen we niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen met betrekking tot kinderen jonger dan 13 jaar.

Het is echter mogelijk dat we persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen met toestemming van hun ouders of voogden om diensten te verlenen die inherent zijn aan de activiteiten van het bedrijf. We zijn in ieder geval niet op de hoogte van gevallen waarin we persoonlijke gegevens van minderjarigen opvragen en we richten ons ook niet op minderjarigen. Als een ouder of voogd zich ervan bewust wordt dat zijn of haar kind persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, nodigen we hem of haar uit contact met ons op te nemen. We zullen de nodige stappen ondernemen om deze informatie uit onze database te verwijderen in overeenstemming met de geldende wettelijke vereisten.

Toegang tot de persoonlijke gegevens

Voor alle hierboven beschreven doeleinden kunnen de Laboratoires DELBERT uw persoonsgegevens delen met de hieronder vermelde bevoegde partijen:

– De Laboratoires DELBERT en onze partners (beroepsbeoefenaars en organisaties uit de gezondheidssector, verdelers, andere leden van de farmaceutische industrie en de gezondheidssector)

– Onze serviceprovider die in onze opdracht optreedt voor de hosting van onze site, gegevensanalyse, levering van IT-diensten, berichtensysteem, enz.

– Elke administratieve of gerechtelijke autoriteit, waneer dit vereist is door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van bepalingen van buitenlands recht.

In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan andere derden, wordt u hierover geïnformeerd volgens de voorwaarden van de toepasselijke informatiemededeling.

In ieder geval zorgen de Laboratoires DELBERT ervoor dat derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven :

– zich ertoe verbinden de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de principes van dit beleid na te leven;

– de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de in dit beleid beschreven doeleinden; en

– passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging en opslaan van persoonsgegevens

De Laboratoires DELBERT hebben alle nodige procedures en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens te waarborgen.

De Laboratoires DELBERT verbinden zich ertoe om de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Het is echter mogelijk dat gegevens langer worden bewaard, in overeenstemming met wat is toegestaan of voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, of voor zover dit noodzakelijk is om de rechten en belangen te beschermen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De Laboratoires DELBERT wijzen u erop dat u over rechten beschikt met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving, onder voorbehoud van de beperkingen die kunnen gelden in het kader van uitzonderingen of wettelijke verplichtingen. Deze rechten zijn als volgt:

– Het recht op toegang kan worden uitgeoefend door middel van een eenvoudig verzoek aan onze diensten;

– Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren;.

– Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

– Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

– U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

– U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

– Het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens.

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: , of gebruik maken van ons contactformulier op de volgende link: https://delbertpharma.com/contact/.

U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoewel we u in eerste instantie aanmoedigen om contact met ons op te nemen, dient u indien u dit recht wilt uitoefenen, rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

(1) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016: “persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.